Quản lý Nhân sự cho Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa:
  • Quản lý, tìm kiếm nhân viên tập trung
  • Quản lý quá trình công tác, lương thưởng của nhân viên
  • Quản lý nghỉ phép, tính phép của nhân viên
  • Thống kê tăng giảm lao động