Hệ thống quản lý bán hàng SaleX:
  • CRM Mini: Quản lý khách hàng, phân nhóm khách hàng
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý vận chuyển
  • Quản lý hàng hóa
  • Quản lý tài chính
  • Quản lý người dùng
  • Báo cáo bán hàng, báo cáo hàng hóa và báo cáo tài chính