CEO Brain 1.0 – Giải pháp toàn diện xây dựng cơ chế Khoán cho bộ phận kinh doanh
  • Xây dựng cơ chế khoán mục tiêu, quỹ lương – thưởng và chi phí vận hành
  • Hoạch định cơ cấu tổ chức & Chỉ số kinh doanh hiện tại
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức & Kế hoạch kinh doanh mới
  • Hệ thống sẽ cho biết tính khả thi của kế hoạch kinh doanh mới