App Artzybook:
  • Tạo album ảnh với số lượng lên đến 100 tâm
  • Chọn ảnh từ thư viện và upload hàng loạt theo cơ chế lazy